ODBORNĚ VZDĚLÁVACÍ AKCE 2012

V rámci Programu rozvoje venkova – podopatření  - Další odborné vzdělávání a informační činnost uspořádala ASCHK několik odborně vzdělávacích akcí pod názvem „Chladnokrevní koně v ČR - 1. a 2“, určené pro chovatele a majitele koní.

Asociace svazů chovatelů koní sdružuje cca 2000 chovatelů z různých  chovatelských sdružení a vede 9 plemenných knih. Kromě vedení plemenných knih se toto sdružení aktivně věnuje vzdělávání chovatelů. Důležitou součástí chovu koní v České republice je jejich odbyt. Proto, aby byl chov koní konkurenceschopný jak v tuzemsku, tak v zahraničí, musí být koně  odchováni dle správné zemědělské praxe, musí být připraveni ke spolupráci s člověkem zvláště pak chladnokrevní koně, kteří se stále ještě používají pro práci. ASCHK ČR pro rok 2012 připravila řadu odborných seminářů s tématy - Zvýšení konkurenceschopnosti chovu chladnokrevných koní, Technologie chovu a návazně pak legislativní záležitosti (pravidla a povinnosti chovatelů), správná zemědělská praxe, údržba krajiny atd.

Cílem projektu

V rámci projektu je dle předběžného zájmu počítáno s účastí na 8 plánovaných vzdělávacích akcích cca 140 účastníků, z toho min. 35 se jich zúčastní odborné exkurze.

Zajištění odborného vzdělávání a zvýšení úrovně teoretických znalostí pracovníků zemědělských podniků zabývajících se chovem koní.

Pomoc při vytváření silného zemědělského odvětví - chovu koní

Zavádění moderních poznatků do praxe v zemědělských podnicích - farmách s chovem koní, s pracovními koňmi, s koňmi v lesích atd.

Rozvíjení znalostí a zvyšování potenciálu stávajích pracovníků na farmách s chovem koní

Zajištění rychlejšího přístupu k aktuálním informacím - nové technologie v chovu koní

Umožnění doplnění potřebného vzdělání v oblasti zákonných požadavků na hospodaření ve vztahu k přímým platbám (cross compliance)

Napomoci zavádění inovačních opatření k trvale udržitelným systémům hospodaření v zemědělských podnicích a podpořit tím opatření, která přispívají k trvale udržitelným pracovním místům

Zvýšení konkurenceschopnosti a efektivnosti hospodaření na farmách s chovem koní

Všechny vzdělávací akce probíhaly v prostorách areálů chovatelů, Jihočeské univerzity a školního statku.

 Projekt Chladnokrevní koně 1. r.č. 12/015/1310a/280/000184

V rámci tohoto projektu byly uspořádány 4 vzdělávací akce, na akce zavítalo 100 účastníků. Všichni účastníci vzdělávací akce obdrželi studijní materiály a na závěr dostali osvědčení o absolvování odborné akce.

Jednotlivé vzdělávací akce:

České Budějovice - 14.06.2012 - Téma vzdělávací akce č. 1:

Koně v lesní těžbě Údržba krajiny, Technologie chovu chladnokrevných koní

Lektor: Doc. Ing. Miroslav Maršálek CSc

České Budějovice - 20.10.2012  - Téma vzdělávací akce č. 2:

Údržba krajiny, Koně v lesní těžbě, Šlechtění a selekce chovu

Lektor: Doc. Ing. Miroslav Maršálek CSc

Šenov u Nového Jičína - 26.10.2012 - Téma vzdělávací akce č. 3:

Konkurenceschopnost chovu chladnokrevných koní 3. + Pravidla správné zemědělské praxe

Lektor: MVDr. František Horník

Farma Francùv Dvůr – Klokočov - 2.11.2012 - Téma vzdělávací akce č. 4:

Konkurenceschopnost chovu chladnokrevných koní 1. + Pravidla správné zemědělské praxe

Technologie chovu chladnokrevných koní + pracovní využití , Údržba zemědělské krajiny

Lektor: MVDr. František Horník

 Projekt Chladnokrevní koně 2. r.č. 12/015/1310b/231/000153

V tomto projektu byly uspořádány 4 vzdělávací akce, zúčastnilo se jich okolo 50 účastníků. Všichni účastníci vzdělávací akce obdrželi studijní materiály a na závěr dostali osvědčení o absolvování odborné akce. Obsahová náplň byla zaměřena na zvyšování efektivnosti hospodaření a konkurenceschopnosti subjektů působících v resortu: Technologie chovu chladnokrevných koní, reprodukce, šlechtění a selekce, odchov hříbat, příprava a výcvik koní, marketing a příprava prodeje. Zachování a údržbu krajiny: Biodiverzita, ošetřování trvalých travních porostů, obnova a zakládání pastvin.Zákonné požadavky na hospodaření - cross compliance.

Jednotlivé vzdělávací akce:

České Budějovice 27.7.2012 - Téma vzdělávací akce č. 1:

Šlechtění chovu koní, předvedení a hodnocení, strategie odbytu

Lektoři: Doc. Ing. Miroslav Maršálek, CSc., MVDr. František Horník

České Budějovice 17.8.2012- Téma vzdělávací akce č. 2:

Obnova a zakládání pastevních porostů, Technologie chovu

Lektor: Doc. Ing. Miroslav Maršálek CSc

České Budějovice 20.10.2012 - Téma vzdělávací akce č. 3:

Údržba krajiny, Koně v lesní těžbě, Šlechtění a selekce chovu

Lektor: Doc. Ing. Miroslav Maršálek CSc

České Budějovice 26.10.2012 - Téma vzdělávací akce č.4:

Welfare chladnokrevných koní, Cross compliance, SMR+GAEC

Lektor: Doc. Ing. Miroslav Maršálek CSc

Obrázky: 
Program rozvoje venkova - logo
vlajka EU
náhled osvědčení vzdělávací akce
Konkurenceschopnost chovu chladnokrevných koní
Konkurenceschopnost chovu chladnokrevných koní