ODBORNĚ VZDĚLÁVACÍ AKCE 2013 - 2014

V období 2013 – 2014 uspořádala ASCHK několik odborně vzdělávacích akcí v rámci Programu rozvoje venkova – podopatření - Další odborné vzdělávání a informační činnost. Jednalo se o dva projekty pod názvem „Chladnokrevní koně v ČR – 1, pokračování“ a Pony plemena v ČR, beneficientem projektu (konečným uživatelem) jsou soukromí zemědělci (fyzické a právnické osoby), u kterých je předmětem činnosti zemědělství a chov koní.

Asociace svazů chovatelů koní sdružuje cca 2000 chovatelů z různých chovatelských sdružení a vede 9 plemenných knih. Kromě vedení plemenných knih se toto sdružení aktivně věnuje vzdělávání chovatelů. Důležitou součástí chovu koní v České republice je jejich odbyt. Proto, aby byl chov koní konkurenceschopný jak v tuzemsku, tak v zahraničí, musí být koně odchováni dle správné zemědělské praxe, musí být připraveni ke spolupráci s člověkem zvláště pak chladnokrevní koně, kteří se stále ještě používají pro práci a ti nejmenší pony plemena koní. ASCHK ČR pro rok 2013 a 2014 připravila řadu odborných seminářů s tématy - Zvýšení konkurenceschopnosti chovu chladnokrevných koní, Technologie chovu a návazně pak legislativní záležitosti (pravidla a povinnosti chovatelů), správná zemědělská praxe, údržba krajiny atd.

Projekt navazuje na priority SPZ a Opatření PRV v těchto bodech:

Modernizace, inovace a kvalita, Přenos znalostí, Zlepšování životního prostředí a krajiny

Cílem projektu

V rámci projektu je dle předběžného zájmu počítáno s účastí na 4 plánovaných vzdělávacích akcích cca 100 účastníků, z toho min. 25 se jich zúčastní odborné exkurze.

Zajištění odborného vzdělávání a zvýšení úrovně teoretických znalostí pracovníků zemědělských podniků zabývajících se chovem koní

Pomoc při vytváření silného zemědělského odvětví - chovu koní

Zavádění moderních poznatků do praxe v zemědělských podnicích - farmách s chovem koní, s pracovními koňmi, s koňmi v lesích atd.

Rozvíjení znalostí a zvyšování potenciálu stávajících pracovníků na farmách s chovem koní

Zajištění rychlejšího přístupu k aktuálním informacím - nové technologie v chovu koní

Umožnění doplnění potřebného vzdělání v oblasti zákonných požadavků na hospodaření ve vztahu k přímým platbám (cross compliance)

Napomoci zavádění inovačních opatření k trvale udržitelným systémům hospodaření v zemědělských podnicích a podpořit tím opatření, která přispívají k trvale udržitelným pracovním místům

Zvýšení konkurenceschopnosti a efektivnosti hospodaření na farmách s chovem koní.

I. Projekt Chladnokrevní koně v ČR – pokračování, r.č. 13/018/1310a/280/000514

V rámci tohoto projektu byly uspořádány 4 vzdělávací akce, na akce zavítali  účastníci z řad chovatelů, ošetřovatelů, majitelů koní i široká veřejnost. Přibližně 100 posluchačů se věnovalo okolo 40 hodin výuce. Všichni účastníci vzdělávací akce obdrželi studijní materiály a na závěr dostali osvědčení o absolvování odborné akce. V rámci jednotlivých akcí byly i exkurze areálů a praktické ukázky (např. v chovu Vítkovské zemědělské s.r.o.)

Jednotlivé vzdělávací akce:

Proseč pod Křemešníkem- 10.05.2013 - Téma vzdělávací akce č. 1:

Zvyšování kvality a konkurenceschopnosti chladnokrevných koní v ČR

Lektor: Doc. Ing. Miroslav Maršálek CSc

Vítkov- 22.11.2013 - Téma vzdělávací akce č. 2:

Konkurenceschopnost chovu chladnokrevných koní 2 + Pravidla správné zemědělské praxe

Lektor: MVDr. František Horník

České Budějovice - 15.03.2014 - Téma vzdělávací akce č. 3:

Zvyšování kvality a konkurenceschopnosti chladnokrevných koní v ČR

Lektor: Doc. Ing. Miroslav Maršálek CSc

Vítkov- 28.03.2014 - Téma vzdělávací akce č. 4:

Konkurenceschopnost chovu chladnokrevných koní 3 + Pravidla správné zemědělské praxe

Lektor: MVDr. František Horník

II. Projekt Pony plemena v ČR r.č. 13/018/1310b/231/000483

V tomto projektu bylo uspořádáno 5 vzdělávacích akcí s jednou exkurzí v hřebčíně Viklan, zúčastnilo se okolo 60 účastníků. Všichni účastníci vzdělávací akce obdrželi studijní materiály a na závěr dostali osvědčení o absolvování odborné akce. Obsahová náplň byla zaměřena na posuzování a hodnocení zevnějšku, odhad plemenné hodnoty a jeho využití, výživa malých plemen, příprava na výstavy, standardy jednotlivých plemen – pony, reprodukce a plemenitba, zvyšování efektivnosti hospodaření a konkurenceschopnosti subjektů.

Zachování a údržbu krajiny: Biodiverzita, ošetřování trvalých travních porostů, obnova a zakládání pastvin. Zákonné požadavky na hospodaření - cross compliance.

Forma výuky: Praktické řešení konkrétních případů - konkrétních chovatelů.

Každý účastník si připravil prezentaci své vlastní zemědělské činnosti, lektor následně řešil jednotlivé body a jejich konkrétní problémy, spojené s povinnosti vyplývající z legislativy ČR apod.

Jednotlivé vzdělávací akce:

Ptýrov - Mnichovo Hradiště 01.03.2014 - Téma vzdělávací akce č. 1:

Konkurenceschopnost chovu pony plemen + technologie chovu

Lektoři: Mike Rosauer (USA)

Skrbeň 15.03.2014- Téma vzdělávací akce č. 2:

Konkurenceschopnost chovu pony plemen + Pravidla správné zemědělské praxe

Lektor: Ing. Stanislav Hošák st.

Kadov u Blatné 29.03.2014 - Téma vzdělávací akce č. 3:

Konkurenceschopnost chovu pony plemen + technologie chovu“ včetně exkurze v chovu hřebčína Viklan

Lektor: Doc. Ing. Miroslav Maršálek CSc

Velké Hoštice 18.04.2014 - Téma vzdělávací akce č.4:

Konkurenceschopnost chovu pony plemen + Pravidla správné zemědělské praxe

Lektor: Ing. Stanislav Hošák st., Stanislav Hošák ml.

Dlouhá Třebová 28.03.2015 - Téma vzdělávací akce č.5:

Konkurenceschopnost chovu pony plemen + Pravidla správné zemědělské praxe

Lektor: Doc. Ing. Miroslav Maršálek CSc

 

 

 

Obrázky: