TZ ASZ - Za lepší hospodaření s přírodními zdroji: Výzkumníci se spojili se sedláky

Mezi priority členů Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR) patří udržitelné hospodaření s přírodními zdroji a rozvoj vlastních hospodářství tak, aby je v co nejlepším stavu mohli předat budoucím generacím. To vše by nešlo, aniž by se neustále nevzdělávali a neuplatňovali na svých polích jak léty prověřené postupy, tak nejnovější poznatky, o něž se u nás v oblasti rostlinné výroby zasluhují zejména pracovníci z Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i. (VÚRV). Proto se zástupci obou zmíněných organizací dohodli na podepsání memoranda o vzájemné spolupráci, která umožní ještě více propojit výzkum a vědu s praxí.

Mezi hlavní témata, kterými se obě strany dlouhodobě zabývají, patří co nejlepší hospodaření s půdou a vodou, kvalita komodit, udržitelné a účelné využívání hnojiv a přípravků na ochranu rostlin, s tím spojené předcházení vzniku rezistence, uplatňování integrované ochrany ovoce, zeleniny i polních plodin. Někteří členové se například na základě článků v našem stavovském časopise Selská revue rozhodli s vědcem Romanem Pavelou vyzkoušet biologické metody ochrany rostlin.

„Pro naši práci potřebujeme zpětnou vazbu od zemědělců, tak abychom mohli zkoumat aktuální problémy, kterým musí v praxi čelit,“ uvedl ředitel VÚRV Jiban Kumar. Dále doplnil, že by bylo ideální provádět analýzy přímo na konkrétních farmách (například testování kvality půdy), jež by byly dobrovolně zapojeny do spolupráce s výzkumným ústavem. S tím je spojená i potřeba finanční podpory, kterou je nutné zajistit.

Je tedy zřejmé, že toto spojení přinese výhody jak pro sedláky, tak pro vědce. Ti si budou moci své nejnovější poznatky ověřit v praxi či dokonce své pokusy a výzkum vést přímo na farmách a polích jednotlivých členů ASZ ČR. Sedláci budou mít zase nejnovější poznatky, které jim pomohou na jejich hospodářstvích.

„Je také žádoucí, aby se obě organizace společně aktivně zapojily do boje proti často zmiňovaným mýtům, které pokřivují pohled veřejnosti na zemědělství,“ konstatoval předseda ASZ ČR Josef Stehlík. Mezi tato témata patří například škodlivost řepky, používání neonikotinoidů, organická hmota v půdě a řada dalších. Asociace by rovněž uvítala výzkum v oblasti používání pesticidů, jejich účinnosti a následném vlivu na životní prostředí, zejména na kvalitu vod.

Memorandum o spolupráci si klade za cíl:

  • Organizovat společná školení, semináře, přednášky či různé odborné exkurze.   

  • Informovat nejen sedláky o činnostech a výsledcích výzkumu VÚRV, šířit poznatky a informace prostřednictvím poradenství.

  • Společnými silami propagovat využívání šetrných postupů a moderních metod pro udržitelné zemědělství v rámci ČR za účelem odpovědného nakládání s půdou a vodními zdroji, předcházení eroze, obnovy funkční krajiny, zlepšování zdravotního stavu pěstovaných plodin, zvyšování kvality rostlinných produktů, ochrany a zušlechťování genetických zdrojů, efektivní aplikace a využívání hnojiv a přípravků ochrany rostlin a podobně.

  • Spolupracovat na výzkumu a pokusech na farmách sedláků z ASZ ČR, společně se účastnit vybraných výzkumných a vzdělávacích projektů.

  • Pracovat na transferu výsledků výzkumu do praxe pro uživatele výsledků výzkumu (metodiky, technologie apod.).

Vzájemná spolupráce tak bude přínosem nejen pro sedláky a výzkumníky, ale i pro celou českou krajinu a venkov, povede k rozvoji nových technologií, umožňujících šetrné hospodaření s vodou a půdou, a spolu s tím i k produkci zdravých potravin na stůl každého z nás!

Šárka Gorgoňová, vedoucí mediálního oddělení ASZ ČR

Foto01) Ředitel VÚRV Jiban Kumar a předseda ASZ ČR Josef Stehlík při podpisu memoranda.

Kontakt:

Šárka Gorgoňová, vedoucí mediálního oddělení ASZ ČR

tel.: 604 849 294

e-mail: sarka.gorgonova@asz.cz

Asociace soukromého zemědělství ČR je dobrovolnou stavovskou a profesní organizací soukromých zemědělců v České republice. Veškerá její činnost vychází z respektování starých selských tradic a přesvědčení o perspektivě rodinných farem jako základu moderního evropského zemědělství a živého venkova. Počet členů Asociace soukromého zemědělství ČR činí 7 500 sdružených v současné době v 41 regionálních a 9 členských organizacích plošně po celém území země. Tyto podniky obhospodařují necelých 40 procent zemědělské půdy v ČR a podílí se zhruba čtvrtinou na celkové tvorbě zemědělského HDP. Více informací na www.asz.cz

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. je veřejná výzkumná instituce, která je v České republice největším pracovištěm aplikovaného výzkumu, zaměřeným na rostlinnou výrobu a příbuzné obory. Hlavním cílem našeho výzkumu je získat vědecké poznatky pro podporu trvale udržitelného rozvoje zemědělství, na základě inovací systémů a technologií pěstování zemědělských plodin pro produkci kvalitních a bezpečných potravin, krmiv a surovin pro energetické a průmyslové využití. Dlouhodobě je našim cílem dosažení poznatků a výsledků ve třech navzájem navazujících výzkumných směrech: 1) Systémy udržitelného obhospodařování zemědělské půdy 2) Genetika, šlechtění rostlin a kvalita rostlinných produktů a 3) Environmentálně vyvážené systémy ochrany plodin a zdraví rostlin. Ve VÚRV je kladen důraz také na transfer poznatků a výsledků výzkumu do zemědělské praxe. Více informací na https://www.vurv.cz

 

 

 

 

 

 

Obrázky: