Evidence koní

Tyto pokyny vydává Národní hřebčín Kladruby nad Labem, Ústřední evidence koní ČR Slatiňany (dále jen „ÚEK“), který pro Českomoravskou společnost chovatelů, a. s. (dále jen „ČMSCH“), osobu pověřenou vedením ústřední evidence hospodářských zvířat, smluvně zajišťuje vedení ústřední evidence koní, oslů a jejich kříženců s koňmi. Podrobné informace, týkající se evidence anglických plnokrevníků, poskytne chovatelům Jockey Club ČR, informace o evidenci klusáků pak Česká klusácká asociace (bližší údaje lze nalézt v kapitole 11. Kontakty).

Tyto pokyny podávají stručnou formou informace o zásadách označování a evidence koní, oslů a jejich kříženců s koňmi (dále jen „koně“), včetně všech nezbytných podkladů, které jsou chovatelé a ostatní osoby povinni předkládat ÚEK k zajištění její činnosti. Zároveň pokyny předkládají také zásady vedení Ústředního registru plemeníků, systém připouštěcího rejstříku a seznam nezbytných kontaktů institucí a osob působících v chovu koní. 

Povinnost označování a evidence koní vyplývá ze zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších novel č. 282/2003 Sb., č. 130/2006 Sb. a č. 32/2011 Sb., č. 64/2014 Sb., č. 250/2014 Sb., č. 168/2015 Sb., č. 60/2017 Sb., č. 183/2017 Sb. a č. 3/2019 Sb. (dále jen „plemenářský zákon“). Prováděcím předpisem k tomuto zákonu je mimo jiné vyhláška č. 448/2006 Sb., o provedení některých ustanovení plemenářského zákona, novelizovaná vyhláškou č. 57/2011 Sb. (týká se oblasti šlechtění a  plemenitby hospodářských zvířat) a vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem (dále jen „vyhláška“). Také tato vyhláška byla několikrát novelizována (č. 199/2007 Sb., č. 213/2009 Sb., č. 202/2010 Sb., č. 64/2013 Sb., č. 5/2016 Sb.). 

Způsob označování a evidence koní stanovuje s účinností od 1. 1. 2016 nařízení Komise (EU) 2015/262, kterým se stanoví pravidla podle směrnic Rady 90/427/EHS a 2009/156/EHS, pokud jde o metody identifikace koňovitých. Od  1.11.2018 platí Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1940,  kterým se doplňuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1012, pokud jde o obsah a formu zootechnických osvědčení vydávaných pro čistokrevné koňovité  obsažených v jednotném celoživotním identifikačním dokladu pro koňovité.  Jedná se o přímo aplikovatelné předpisy  Evropských společenství - to znamená, že platí přímo v každém členském státu bez nutnosti uvádět jej v národní legislativě.

Tyto pokyny vycházejí z jednotlivých výše uvedených právních předpisů, ale nemohou je nahradit. Základním předpokladem je proto znalost všech ustanovení, týkajících se označování a evidence koní.

Pokyny jsou vybaveny poměrně rozsáhlým aparátem zkratek, aby netrpěla srozumitelnost nadměrnou délkou textu. Jejich vysvětlivky jsou jednak v textu, jednak v kapitole 2. Základní informace a použité zkratky. Tam, kde se v textu hovoří o “koních“, jedná se vždy o koně, osly a jejich křížence. 

Všechny potřebné informace, včetně kontaktů a formulářů, lze nalézt též na internetové adrese ústřední evidence koní: www.uek.cz. 

Pokyny pro vedení ústřední evidence koní, oslů a jejich kříženců byly v souladu s plemenářským zákonem schváleny Ministerstvem zemědělství dne …………...