Strategie chovu koní

Strategická vize rozvoje chovu a užití koní
v České republice do roku 2013

Vize je základním strategickým východiskem deklarujícím:

 • kde (na jaké úrovni vůči vyspělým zemím) se v současnosti chov koní v České republice nachází,
 • kam by chov a užití koní (dále jen sektor koní) v daném časovém horizontu měl dospět realizací rozvojové strategie,
 • jaké cíle si sektor koní stanovuje v České republice,
 • problémové okruhy (kritické oblasti) sektoru chovu koní, na které musí být soustředěna hlavní pozornost.

Výchozí základní strategie

Česká republika se způsobem života, kulturou, vzdělaností a bohatou historií řadí mezi vyspělé země Evropy. V "sektoru chovu koní" Česká republika vůči vyspělým zemím není ve všech směrech konkurenceschopná. Vyplývá to z celé řady odborných srovnání, v poslední době však zejména z nárůstu importu koní všech kategorií, tedy nejen sportovních. Jde o důsledek jednak zejména čtyřicetileté izolace od vyspělých zemí světa, tak v neposlední řadě i dosud nepřijetím transparentní strategie. Ta by sektor koní představila trhu a tím i stabilizovala subjekty, které v něm sehrávají svou roli, ať již podnikatelské, nebo i další.

Cílem strategie by mělo být vytváření podnikatelského prostředí, které by ze sektoru chovu koní vytvořilo konkurenceschopnou oblast. Svým dopadem se totiž týká zejména rozvoje venkova, diverzifikace zemědělství a vytvářením nových pracovních míst (agroturistika, volný čas). V České republice je v sektoru chovu koní dlouhodobá zkušenost a tradice. Je tak možno využít významnou a tradiční "iniciativu zespodu", zejména v neziskovém sektoru. Členství České republiky v Evropské unie je příležitost, kterou sektor koní chce využít.

Strategická vize a její atributy

V horizontu strategie, tj. okolo roku 2013, lze očekávat srovnání způsobu a kvality života odpovídajícími naší historické tradici a postavení České republiky v Evropě. Základním atributem rozvoje sektoru koní je mobilizace privátních zdrojů. Od počátku realizace "Strategie" je však nutné klást důraz na vytvoření adekvátního institucionální zázemí jak na celostátní úrovni, tak v regionech, spolu s jasným potřebným legislativním rámcem, pro vytváření příznivého podnikatelského prostředí.

Významným atributem "Strategie" je podstatné prohloubení sektorové a regionální spolupráce. Z pohledu sektoru se jedná především o sektor zemědělství (pracovní využití, chov, veterinární péče, ochrana zvířat), vzdělávání, podnikání (zejména řemesla) a sportu. Klíčovým požadavkem je soulad a návaznost strategických doporučení. Významnost atributu "vytváření rovných šancí" je spatřována především v důsledném uplatňování tržních principů v ekonomice. Subjekty musí mít rovné šance v přístupu a využívání všech vnějších akcelerátorů podpor na straně jedné. Zároveň je však nutné mít v patrnosti, že celá řada služeb, dotací poskytovaných ve veřejném zájmu především státním podnikům (hřebčincům), je v podstatě dotací na vytváření konkurenceschopného podnikatelského prostředí.

Význam "Strategie" v jejím celkovém pojetí je v tom, že vytváří:

 • základní rámec pro formování názorů profesních chovatelských svazů na rozvoj "sektoru koní"
 • prostor pro společný, cílený a systémový přístup jednotlivých kompetentních orgánů státní správy k sektoru koní.

Globální cíle

Pro naplnění strategické vize do roku 2013 jsou stanoveny tyto globální cíle:

 1. Dosažení ekonomické a institucionální úrovně umožňující, aby sektor koní mohl být vnímán a respektován v rámci ostatních oborových strategií.
 2. Stabilizace sektoru v rámci sektoru zemědělství, rozvoje venkova a průřezových politik, zejména cestovního ruchu, výchovy a vzdělávání, životního prostředí, podnikání a obchodu.
 3. Vytvoření podnikatelského prostředí umožňující sektoru chovu a užití koní konkurenceschopnost v rámci globalizovaného trhu.

Problémové okruhy strategie

Z analýzy vyplývá, že základní množinu problémů, na které "Strategie" musí být systematicky zaměřena, se jeví účelně rozčlenit do šesti problémových okruhů (klíčových resp. kritických oblastí).

Základní problémové okruhy Strategie do roku 2013 jsou vymezeny takto:

Problémový okruh 1: Chov hospodářských zvířat a veterinární péče
Problémový okruh 2: Regionální rozvoj - rozvoj venkova
Problémový okruh 3: Lidské zdroje
Problémový okruh 4: Podnikání v sektoru
Problémový okruh 5: Sport
Problémový okruh 6: Cestovní ruch

Strategické cíle, směry a rozvojové aktivity chovu a užití koní

Strategické cíle, směry a rozvojové aktivity vycházejí z poznatkové základny jednotlivých chovatelských svazů. Jsou formulovány na základě analytických poznatků ve SWOT analýze.

Návrh strategie reflektuje, že do roku 2013 budou pro rozvoj chovu a užití koní v České republice dominantní tři skupiny rozvojových aktivit, reprezentující deklarované globální cíle strategie:

 • členství České republiky v EU, zejména
  - uplatňování společné zemědělské politiky EU,
  - implementace právních norem EU do oblasti chovu a užití koní, zejména ochrana proti týrání,
  - regionální politika včetně využívání evropských strukturálních fondů EU;
 • narůstající konkurence v rámci globalizace ekonomiky;
 • vytváření podnikatelského prostředí včetně zohlednění regionálních disparit.

Realizace této strategie byla dekomponována do problémových okruhů, v rámci nichž byly definovány strategické cíle chovu a užití koní. Dekompozice cílů podle jednotlivých problémových okruhů je patrná z dále uvedeného schématu:

(klikněte pro originální velikost obrázku - 20kB)

Strategie chovu koní - originální velikost

Strategické směry a rozvojové aktivity chovu a užití koní

Otevřenost ekonomiky v rámci zejména EU dává strategii vnější rozměr. Jednotný vnitřní trh přináší na jedné straně výhody, na straně druhé přináší i relativně "negativní vlivy" v nárůstu konkurence. To se projevuje zejména v současné době, kdy konkurenceschopnost v celé řadě oborů, tedy i sektoru koní, není dostatečná a to z celé řady příčin. Nutné investice jak finanční, tak i nefinanční s sebou vždy nesou odraz v možnostech odbytu. V tomto kontextu se jeví možnosti sektoru koní ve střednědobém horizontu, do roku 2013, jako nadějné. "Strategie" proto pojímá skutečnosti konkurence na trhu jako závažné, akcelerační, ale i retardační faktory. Z toho důvodu se "Strategie" vztahuje jak na veřejnou správu (státní správa, regionální samospráva), tak na aktivity omezující působení negativních vnějších vlivů, resp. zesilující působení pozitivních vnějších vlivů na sektor koní.

V devadesátých letech byly prostředky vyčleňované na chov koní nedostatečně cílené, s orientací na plošně uplatňované dotace. Vynaložené finanční prostředky přispěly k udržení stability, nevedly však k vyšší kvalitativní úrovni chovu. V celé řadě případů subjekty působící v sektoru koní byly z řady programů podpor vyloučeny, zejména z programů podpor podnikání. V sektoru koní se tak nepříznivě projevuje nízká úroveň centrální koordinace jednotlivých odvětvových politik, kdy realizace dobrých záměrů jednotlivých resortů někdy vyvolávají v regionálních souvislostech protichůdné účinky.

V České republice není dosud stabilizován mechanizmus účasti veřejnosti na strategickém rozhodování při řešení významných problémů. O to více je složitá pozice v sektoru, který nemá dodnes jasně vymezenou svou působnost v rámci sektorových a oborových politik. Je považován spíše za "hobby", než jako standardní sektor podnikání. Vyřazení "chovu koní" z chovu podpor OP Zemědělství a z části z národních podpor (zejména podpor podnikání a obchodu) je krokem, který jednak neodpovídá Společné zemědělské politice EU, ale ani potřebám zejména podpory rozvoje venkova, která je prioritou politiky EU. Přitom právě sektor koní může iniciovat nové možnosti a příležitosti jak v oblasti podnikání a zaměstnanosti, tak i zvýšení významu hospodářství, zejména ve venkovských oblastech.

Zvyšování konkurenceschopnosti zemědělského sektoru je stále více spjato s mimoprodukčním zemědělstvím a důrazem na rozvoj a obnovu venkova. Jako neudržitelné se v zemědělství jeví "zakonzervovat" strukturu zemědělské produkce. Je potřeba přijmout aktivní zemědělskou politiku podporující "hospodaření" na venkově. Systém dotací je stále ještě nastaven tak, že nedostatečně podporuje "požadovanou a potřebnou" změnu. Politika vůči venkovu stále spíše odráží tradiční pohled vycházející z naplnění funkcí "potravinářství", proto nedostatečně napomáhá ke změnám zemědělského podnikatelského prostředí. V kontextu jednotné zemědělské politiky EU je nutné vnímat, že přijetí opatření podporující diverzifikaci činností na venkově může vést ke zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství jako sektoru a zlepšení života zemědělců, stabilitě a rozvoji sociálně ekonomického systému na venkově.

Dominujícím atributem "Strategie" chovu a užití koní je vytváření potřebného podnikatelského prostředí. Podmínky je nutné vnímat jak v oblasti legislativní, tak i v oblasti podpor (národních i evropských). Z toho důvodu realizace "Strategie" musí nalézt také dostatečnou institucionální oporu. Ta se opírá zejména o stabilní soustavu chovatelských svazů a o součinnost státních i krajských orgánů. V tomto směru, v návaznosti na globální cíle strategie, jsou také stanoveny strategické cíle problémového okruhu chovu koní.

Předkládá:
Ing. Karel Kratochvíle, poslanec PČRPS
Ing. Daniel Toušek, ředitel UTRIN, spol. s r.o.
MVDr. Jaroslav Dražan, prezident ASCHK
© utrin